Kategorie

Producenci

www.iwiatromierz.pl
iwiatromierz.pl

Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie X-art.

§1 Postanowienia ogólne

1. Sklep Internetowy Blokart Shop działający pod adresem http://www.springersail.pl, stanowi teleinformatyczną platformę sprzedażową prowadzoną przez X-ART, Puławska 34 bud. II, 05-500 Piaseczno, POLSKA, zwaną w niniejszym regulaminie „Sklepem.

2. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

  1. Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem http://www.springersail.pl, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez Sklep;
  2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;
  3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zakupu.
  4. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  5. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem kuriera, na adres wskazany przez Klienta;
  6. Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;
  7. Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu;
  8. Uruchomienie linku– naciśnięcie i zwolnienie lewego przycisku myszy po przeniesieniu kursora myszy na określony obiekt na stronie internetowej lub w treści wiadomości email.

§ 2 Składanie zamówień

1. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.extremehelmets.pl Klient składa zamówienie, wskazując na Stronie produktowej produktu, którym jest zainteresowany, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „do koszyka”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.

2. W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje:

  1. zamawiany towar i rozmiar produktu, jeżeli produkt oferowany jest w różnych rozmiarach, kolor, jeżeli produkt oferowany jest w różnych kolorach;
  2. adres, na jaki ma być dostarczony towar;
  3. sposób płatności.

3. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „Złóż zamówienie”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia i zawarcie z X-art umowy kupna-sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

4. Na adres email wskazany podczas rejestracji Ruroc Polska wysyła wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji.

5. Klient dokonując wyboru sposobu płatności ma zawsze możliwość wyboru płatności przy odbiorze zamówionych produktów.

§ 3. Ceny towarów

1. Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie http://www.springersail.pl i oferuje towary znajdujące się w bazie Sklepu Internetowego za pośrednictwem Internetu.

2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie produktowej:

  1. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  2. nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;

3. Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena podana na Stronie produktowej w chwili składania zamówienia przez Klienta.

4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest na stronie http://www.springersail.pl , po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności (patrz §4).

5. Ceny towarów obowiązujące w Sklepie Internetowym obowiązują jedynie przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej http://www.springersail.pl

§ 4. Formy płatności i dostawy

1. Zapłaty za zamówione produkty można dokonać:

  1. gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub innego podmiotu dostarczającego przesyłki;
  2. przelewem elektronicznym,
  3. zwykłym przelewem na rachunek bankowy

2. W przypadku gdy rachunek bankowy sprzedawcy nie został uznany kwotą należności w ciągu 7 dni od dnia zatwierdzenia zamówienia umowa zawarta między Klientem a Sprzedawcą ulega rozwiązaniu.

3. Dostawa zamówionych towarów odbywa się wyłącznie za pośrednictwem firmy spedycyjnej UPS.

4. Dostawa zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. W przypadku woli złożenia przez Klienta zamówienia, które miałoby zostać dostarczone poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Klient powinien skontaktować się z przedstawicielem Ruroc Polska mailowo, na adres: michal@blokart.pl lub telefonicznie, na numer: 784-028-458 w celu indywidualnego ustalenia warunków realizacji takiego zamówienia, w tym w szczególności kosztów dostawy produktów objętych takim zamówieniem.

6. Cena za przesyłkę wynosi odpowiednio:

Zestawy Blokart - 0 zł brutto.

Wózki Blokart - 0 zł brutto.

Żagle Blokart - 16,01 brutto.

Maszty Blokart - 16,01 zł brutto.

Akcesoria Blokart - 16,01zł brutto.

Akcesoria inne - 16,01 zł brutto.

Wiatromierze Vaavud - 16,01 zł brutto.

Odzież Cuna -16,00 zł brutto.

§ 5. Realizacja zamówień

1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych produktów do Klienta.

2. Zamówienia będą realizowane niezwłocznie po ich złożeniu.

3. Zamówienie zostanie zrealizowane najpóźniej w terminie 14 dni po złożeniu przez konsumenta zamówienia.

4. W przypadku produktów oznaczonych w Sklepie internetowym “na zamówienie” termin realizacji jest ustalany indywidualnie z Klientem.

5. Jeżeli Sklep nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego produktu, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i jeżeli otrzymał zapłatę zwrócić całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.

§ 6. Wymiana towaru

1. W celu dokonania wymiany towaru/towarów Klient zobowiązany jest skontaktować się ze Sklepem poprzez e-mail lub telefonicznie.

2. Od Klienta zebrane zostają informacje o numerze zamówienia z którego Klient chce dokonać wymiany oraz na jaki product Klient chce wymienić przodukt który otrzymał.

3. Sklep realizuje wymianę w terminie 14 dni od daty doręczenia Towaru objętego umową.

4. Jeśli Towar nabywany w wyniku dokonanej zamiany jest droższy od towaru wymienianego, wpłaty różnicy ceny Klient dokonuje na rachunek bankowy, który został wskazany Klientowi w e-mailu.

5. Jeśli Towar nabywany w wyniku dokonanej zamiany jest tańszy od wymienianego, Sklep w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru podlegającego wymianie zwróci Klientowi różnicę w cenie. Kwota odpowiadająca różnicy w cenie zostanie przekazana na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

6. Koszt przesłania do Sklepu wymienianego towaru pokrywa Klient.

7. Koszt przesłania towaru po dokonanej wymianie pokrywa Sklepu.

§ 7. Warunki reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową)

1. Reklamacje należy składać na adres X-ART, Puławska 34 bud. II, 05-500 Piaseczno, POLSKA.

2. Składając reklamację należy dostarczyć do Sklepu reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i opisem powodu reklamacji.

3. Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternaście) dni od dnia złożenia reklamacji.

4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sklep naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

§ 8. Prawo do odstąpienia od umowy / Zwrot produktów

1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.) Kupujący, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) towaru kupionego w Sklepie internetowym.

2. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, Konsument zobowiązany jest sporządzić i przesłać do Sklepu na adres X-ART, Puławska 34 bud. II, 05-500 Piaseczno, POLSKA, stosowne, pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór takiego oświadczenia Klient otrzyma na adres e-mail po zgłoszeniu telefonicznym lub mailowym chęci odstapienia od umowy.

3. Udostępnienie przez Sklep wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust. 2, w żaden sposób nie zobowiązuje Konsumenta, w przypadku woli odstąpienia od umowy, do złożenia oświadczenia o treści objętej wzorem. Wzór ten stanowi jedynie przykład oświadczenia, którym Konsument może, ale nie musi się kierować składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

4. Dla zachowania 10 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w tym terminie.

5. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu produktów objętych umową, od której odstąpił. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na adres Ruroc Polska wskazany w §1 pkt 1) regulaminu.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

2. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Ruroc Polska w Sklepie Internetowym są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

3. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zamian.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.09.2013 r.


Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie